www.kararmatik.com'da arayın

KARARMATİK

08 Aralık 2023, 11:29 - 10

Takip Talebinde Yabancı Para Alacağının TL Karşılığının Belirtilmemesi - Takibin İptali
Alacaklı, yabancı para alacağının TL karşılığını, takip talebinde göstermek zorunda olup, buna bağlı olarak bu zorunluluğun ödeme emrinde de yerine getirilmesi gerekmektedir. Anılan noksanlık kamu düzeni ile ilgili ve devletin hükümranlık haklarına ...

www.kararmatik.com'da oku

08 Aralık 2023, 11:20 - 11

Avukatın Haklı Nedenle İstifası - Karşı Yan Vekalet Ücretlerinin de Ödenmesi Gerektiği
Davacı avukat, haklı istifa ettiğinden bahisle dava ve icra takiplerine ilişkin vekalet ücretleri ile yapmış olduğu masrafları istemiş; davalı, davacının ücrete hak kazanmadığını savunmuş; mahkemece istifanın ...

www.kararmatik.com'da oku

08 Aralık 2023, 11:11 - 10

İşçinin Dava Açtıktan Sonra Aynı İşyerinde Çalışmaya Başlaması Fesih İradesinden Vazgeçtiği Anlamına Gelmez
Davacı asılın isticvaben alınan beyanından işverenin ödenmemiş ücretlerini ödeyeceğini söyleyip tekrar işe başlamasını istediği, bunun üzerine davacının davalı bünyesinde tekrar çalışmaya başladığı anlaşılmaktadır. Davacının dava açıldıktan sonra ...

www.kararmatik.com'da oku

15 Temmuz 2023, 07:12 - 1

İtirazın Kaldırılması Davası ile Tahliye Davası Ayrı Ayrı Açılabilir Mi?
Alacaklı kiraya veren, borçlunun itirazı üzerine icra mahkemesinden -tahliye- istemeden, yalnızca -itirazın kaldırılmasını- isteyebilir. Yani itirazın kaldırılması davası ile tahliye davasının ayrı ayrı açılmasında bir usulsüzlük bulunmamaktadır. İcra mahkemesinin itirazın kaldırılmasına ilişkin kararından sonra alacaklı kiraya veren buna dayanarak kararın kesinleşmesinden ...

www.kararmatik.com'da oku

15 Temmuz 2023, 07:08 - 1436

İtirazın Kaldırılması Davası ile Tahliye Davası Ayrı Ayrı Açılabilir Mi?
Alacaklı kiraya veren, borçlunun itirazı üzerine icra mahkemesinden -tahliye- istemeden, yalnızca -itirazın kaldırılmasını- isteyebilir. Yani itirazın kaldırılması davası ile tahliye davasının ayrı ayrı açılmasında bir usulsüzlük bulunmamaktadır. İcra mahkemesinin itirazın kaldırılmasına ilişkin kararından sonra alacaklı kiraya veren buna dayanarak kararın kesinleşmesinden ...

www.kararmatik.com'da oku

13 Temmuz 2023, 09:42 - 2788

Yenilenen Kira Sözleşmesi ile Birlikte Verilen Tahliye Taahhütnamesi
Yenilenen kira sözleşmesi ile birlikte verilen tahliye taahhütleri sözleşme ile aynı tarihi taşısa bile geçerlidir....

www.kararmatik.com'da oku

13 Temmuz 2023, 09:38 - 159

Tüp Bebek Tedavisine İlgisiz Davranma - Boşanmada Kusur
Boşanmaya sebebiyet veren ve gerçekleşen olaylarda erkeğin; önceki evliliklerinden olan çocukları ile ilgilenmesini sorun haline getiren ve ailesi ile görüşmek istemeyen kadın az; tüp bebek tedavisinde ilgisiz davranarak, eşi ile birlikte kontrollere gitmeyen, eşini desteklemeyen, ...

www.kararmatik.com'da oku

26 Haziran 2023, 07:38 - 473

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye - Kiralama Yasağının İhlal Edilmesi
İhtiyaç nedeniyle tahliye yoluna başvuran kiraya verenin, yeniden kiralama yasağını ihlal etmesi halinde, kiracının tazminat hakkının doğabilmesi için kiralananı cebri icra yoluyla tahliye etmiş olması gerekir....

www.kararmatik.com'da oku

26 Haziran 2023, 07:35 - 181

Mobing Sebebiyle İş Akdinin Feshi - İhbar Tazminatı
İşçi iş akdini mobing sebebiyle feshetse dahi ihbar tazminatına hak kazanır. Zira işverenin uyguladığı mobing sonucu işçinin iradesi feshe yönlendirilmiştir....

www.kararmatik.com'da oku

26 Haziran 2023, 07:30 - 271

Sanığın Olumsuz Halinin Olmaması - Takdiri İndirim
Duruşma tutanaklarına olumsuz hali yansıtılmayan sanık hakkında takdiri indirim yapılmaması bozma sebebidir....

www.kararmatik.com'da oku

26 Haziran 2023, 07:27 - 2238

Tahliye Davasının Birden Çok Sebebe Dayalı Olarak Açılması - Bir Kısmının Reddi - Vekalet Ücreti
Tahliye davaları aynı dava içinde birden fazla sebebe dayanılarak açılabilir. Bu sebeplerden bir kısmı sabit görülerek davanın kabulüne karar verilmesi halinde reddedilen sebeplerden dolayı ayrıca davalı yararına vekalet ücreti verilmez....

www.kararmatik.com'da oku

26 Haziran 2023, 07:24 - 168

İş Sözleşmesinde İşçinin İmzasının Olmadığı Sayfalardaki Hükümler İşçiyi Bağlamaz
Taraflar arasında imzalanan iş sözleşmesinde her ne kadar fazla çalışmaların normal ücrete dahil olduğu düzenlenmiş ise de iş sözleşmesinde bu düzenlemenin yer aldığı sayfada davacı imzası yoktur. Bu sebeple, iş sözleşmesinin bu hükmü işçiyi bağlamaz. ...

www.kararmatik.com'da oku

01 Mayıs 2023, 16:39 - 416

24 Saatlik Çalışma Esnasında Yatarak Uyuma İmkanının Olmaması - 6 Saat Ara Dinlenmesinin Düşülmesi Gerektiği
Davacının 24 saatlik çalışmaları esnasında yatarak uyuma imkanı olup olmadığı hakkında tanıklar yeniden dinlenmeli, böyle bir imkanı olmuş ise 24 saatlik çalışmadan 10 saat ara dinlenmesi, böyle bir imkanı olmamış ise 24 saatlik çalışmadan 6 saat ara dinlenmesi düşülerek sonuca gidilmelidir....

www.kararmatik.com'da oku

01 Mayıs 2023, 16:26 - 345

Devamsızlık Yapan İşçiye Mazeretini Bildirmek için Süre Verilmesi Zorunlu Değildir
Her ne kadar ilk derece mahkemesince, 07/08/2019 tarihinde davalı işverenlikçe davacıya ihtarname gönderildiği, ihtarnamenin 07/08/2019 tarihinde işçiye tebliğ edildiği düşünülse dahi, feshin 08/08/2019 tarihinde yapılması karşısında, ...

www.kararmatik.com'da oku

01 Mayıs 2023, 16:12 - 203

Kocanın Hamile Olan Eşini Ailesine Bırakması - Doğum ile İlgilenmemesi - Eşine Dünya Ahiret Kardeşim Olsun Demesi
Toplanan delillerden ve tarafların boşanmalarına ilişkin 12.02.2008 kesinleşme tarihli Sarıyer Aile Mahkemesi dosyasından davalı kocanın eşini hamileyken ailesine bıraktığı, eşinin doğumuyla ve çocuğuyla ilgilenmediği, eşi hakkında -dünya ahiret kardeşim olsun- dediği,...

www.kararmatik.com'da oku

01 Mayıs 2023, 15:45 - 275

Avukatın Salt Arabulucuya Güvenmesi Sebebiyle Sehven Tutanağı İmzaladığı Yönündeki Beyanı İrade Sakatlığını İspatlamak için Yeterli Değildir
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile ihtiyari arabuluculuk görüşmeleri sonrasında davacı vekilinin arabulucuya güvenerek arabuluculuk tutanağını dikkat etmeden sehven imzaladığını beyan ettiği, arabuluculuk tutanağı ...

www.kararmatik.com'da oku

01 Mayıs 2023, 15:37 - 121

Boşta Geçen Süre Ücretinin Eksik Ödenmesi - İşe Davetin Samimi Olup Olmadığı
Davacının ücretinin miktarı da taraflar arasında tartışma konusu olup, dosyadaki delil durumuna göre davacının ücretinin aylık 1.000 TL araç kirası ve 8.000 TL net ispatlanmış durumdadır. Davacı tanıkları iddiayı doğrulayan anlatımda bulunmuşlar,...

www.kararmatik.com'da oku

01 Mayıs 2023, 15:23 - 297

Muhatabın İl Dışında Olması - Usulsüz Tebligat
Somut olayda, borçlu ... adına gönderilen satış ilanı tebligatının 14.08.2020 tarihinde, -Muhatabın tevziat saatlerinde il dışında olduğu ... ...dan öğrenildi. ... Mahallesi muhtarına tebliğ edilerek 2 nolu haber kağıdı kapısına asıldı, ve imzadan imtina eden...

www.kararmatik.com'da oku

01 Mayıs 2023, 15:17 - 657

Muhatabın Çarşıda Olması - Tevziat Saatlerinden Sonra Dönüp Dönmeyeceğinin Tevsik Edilmemesi - Tebligatın Usulsüzlüğü
Tebliğ memuru, muhatabın adreste bulunmama sebebini, borçlunun adresinden geçici mi yoksa sürekli mi ayrıldığını, tevziat saatlerinden sonra adresine dönüp dönmeyeceğini, dönecekse ne ...

www.kararmatik.com'da oku

01 Mayıs 2023, 14:57 - 172

Belirli Süreli İş Sözleşmesinde Cezai Şart Kararlaştırılması - Cezai Şart ile Birlikte Bakiye Süre Ücretinin de İstenebileceği Hakkında
Somut olay bakımından yapılan incelemede, davalı işverenin, davacı işçinin iş sözleşmesini haklı neden ağırlığında olmayan bir sebeple feshettiği anlaşıldığından, sözleşmede karşılıklılık esasına dayalı olarak yer alan cezai şart düzenlemesi gereğince...

www.kararmatik.com'da oku

01 Mayıs 2023, 14:49 - 82

Rekabet Yasağının Çok Geniş Coğrafi Sınırlar İçermesi - Hakim Tarafından Kapsam ve Süresinin Sınırlanması - Doğrudan Kesin Hükümsüzlük Kararının Verilmemesi Gerektiği
Tüm bu yapılan açıklamalar çerçevesinde her ne kadar mahkemece, taraflar arasında imzalanan sözleşmelerde yer alan -Tüm Dünya- ibaresinin yaptırımının kesin hükümsüzlük olduğu kabul edilmiş ise de ...nın 445/1 ve 2. maddesi hükmü nazara alındığında hakime,...

www.kararmatik.com'da oku

01 Mayıs 2023, 14:39 - 405

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma - Kolluğun Kargoyu Açma Yetkisi - Hukuka Aykırı Arama
Uyuşturucu maddenin bulunduğu paketin Cumhuriyeti Savcısının verdiği yazılı arama emrine istinaden kargo şubesinde kolluk görevlileri tarafından açılarak arandığı ve CMK nın 127. maddesi uyarınca maddelere el koyulduğu, kargo ...

www.kararmatik.com'da oku

30 Nisan 2023, 16:24 - 100

Sendikal Tazminat - Belirsiz Alacak Davası
Dairemizce benzer dosyalarda sendikal tazminatın da belirsiz alacak davasının konusu oluşturamayacağı belirtilmiş ise de, yeniden yapılan değerlendirmede; gerek 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 31. maddesinde gerekse 6356 sayılı Sendikalar ve ...

www.kararmatik.com'da oku

30 Nisan 2023, 16:12 - 87

İş Kazasından Kaynaklı Maddi Tazminatın Başka Davayla Belirlenmesi - Ek Dava - Belirsiz Alacak Davası
Somut olayda, ... 18. İş Mahkemesinin 26/12/2013 tarih, 2006/415 Esas, 2013/982 Karar kararı ile davacının alacağı tam olarak belirlenmiş olduğundan, önceki kararda hüküm altına alınmayan bakiye maddi tazminat alacağı için açılan iş bu davanın belirsiz alacak davası...

www.kararmatik.com'da oku

30 Nisan 2023, 16:04 - 91

Cezai Şart Alacağı - Belirsiz Alacak Davası
İşçilik alacaklarının hesabı genelde iki kritere tabidir. İşçinin işyerinde geçen çalışma süresi ve ücreti ile ekleri bilindiğinde işçilik alacakları belirlenebilir durumdadır. Bu yüzden özellikle kamu kurumlarında işçinin çalışmalarının tam olarak Sosyal Sigortalar Kurumuna bildirilmesi ...

www.kararmatik.com'da oku

30 Nisan 2023, 15:58 - 94

Cezai Şart Alacağı Belirsiz Alacak Davasına Konu Edilebilir
Yine de hakimin taktir alanına giren manevi tazminat, taktiri indirime tabi fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti, bayram ve genel tatil ücreti, cezai şart, sözleşmenin kalan süresine ait ücret gibi alacakların başlangıçta tam olarak ve ...

www.kararmatik.com'da oku

30 Nisan 2023, 15:49 - 93

Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinin Muvazaalı Olması - Belirsiz Alacak Davası İkame Edilebileceği
Somut olay değerlendirildiğinde, öncelikle davacının davalılar aleyhine muvazaa iddiası ile açtığı davada ... ve ... arasındaki hukukî ilişkinin muvazaalı olduğu ve davalılar arasında geçerli bir asıl işveren-alt işveren ilişkisi bulunmadığı, kayıtlarda davalı ... işçisi olarak görünen ...

www.kararmatik.com'da oku

30 Nisan 2023, 15:41 - 88

Bakiye Süre Ücreti Alacağı Talebi Belirsiz Alacak Davasına Konu Edilebilir
Bakiye süre ücreti alacağından yapılması gereken indirim miktarı da durum ve koşullara göre hâkimin takdirine bağlı olup baştan belirli olmadığından, dava konusu bakiye süre ücreti alacağının da belirsiz alacak davası konusu olabileceği kabul edilmelidir....

www.kararmatik.com'da oku

30 Nisan 2023, 15:33 - 92

Aylık Ücretin Belirli Bir Ücrete Endeksli Olması - Belirsiz Alacak Davası
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile davacının aylık ücreti asgari ücretin yüzde 10 fazlası olduğu iddia edilmiş olmasına ve yemek yol yardımı gibi ayni yardım iddiasında da bulunulmamış olmasına rağmen davaya konu ücret farkı ...

www.kararmatik.com'da oku

30 Nisan 2023, 15:26 - 87

İşçinin Ücretinin Kıdem Tazminatına Esas Alınacak Tavan Ücretin Üzerinde Olması - Belirsiz Alacak Davası Açılamayacağı
Somut uyuşmazlıkta, davacı tarafça 6100 sayılı Kanunun 107. maddesine göre belirsiz alacak davası açılmıştır. Yukarıda açıklandığı üzere davaya konu kıdem tazminatı ile yıllık izin ücreti alacağı işçi tarafından bilinmekle kural olarak belirsiz alacak davasına konu edilmez. ...

www.kararmatik.com'da oku

30 Nisan 2023, 15:18 - 83

İşe İade Davası Sonrası Kıdem ve İhbar Tazminatı Belirsiz Alacak Davasına Konu Edilebilir
Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde; davacı işçinin davalı iş yerinde 02.09.2009 tarihinde işe başladığı ancak iş sözleşmesinin 26.07.2010 tarihinde feshedilmesi nedeniyle feshin geçersizliğinin tespiti istemiyle açılan dava sonucunda ...

www.kararmatik.com'da oku

30 Nisan 2023, 15:14 - 130

İşe İade Davası Sonrası Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı ve Yıllık İzin Ücreti Belirsiz Alacak Davasına Konu Edilebilir
İşçinin işe iade sonrasında başvurusuna rağmen işe başlatılmaması halinde, işe başlatılmayacağının sözlü ya da eylemli olarak açıklandığı tarihte veya bir aylık başlatma süresinin sonunda iş sözleşmesi işverence feshedilmiş sayılır....

www.kararmatik.com'da oku

30 Nisan 2023, 15:01 - 128

İşçiye Ayni Yardım Sağlanması - Kıdem ve İhbar Tazminatlarının Belirsiz Alacak Davasına Konu Edilmesi
Açıklandığı üzere, davacının ücret miktarı konusunda ihtilaf bulunduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte kıdem ve ihbar tazminatları hesabına esas olan giydirilmiş ücrete işçinin asıl ücretine ek olarak sağlanan para veya para ile ölçülebilen ...

www.kararmatik.com'da oku

30 Nisan 2023, 14:57 - 81

Ayni Yardım Bulunması Durumunda Kıdem ve İhbar Tazminatı Belirsiz Alacak Davasına Konu Edilebilir
Açıklandığı üzere, kıdem ve ihbar tazminatları hesabına esas olan ücret giydirilmiş ücret olup giydirilmiş ücrete işçinin asıl ücretine ek olarak sağlanan para veya para ile ölçülebilen menfaatler de dâhil edilmektedir. Bu kapsamda davacıya ayni olarak sağlanan ...

www.kararmatik.com'da oku

30 Nisan 2023, 14:44 - 148

Yüzde Usulü Ücret, Parça Başı Ücret veya Ücrete Ek Olarak Prim Alınması Şeklindeki Çalışmalarda Kıdem ve Ücret Alacağı Belirsiz Alacak Davası Olarak Açılabilir
Diğer taraftan yüzde usulü ücret, parça başı ücret yahut çıplak ücrete ilaveten prim sistemi ve buna benzer usuller ile çalışılması ve bu anlamda ücret alacağının varlığı ve miktarının münhasıran işveren kayıtlarına dayalı olarak belirlenebileceği durumlarda ücret miktarı taraflar arasında belirli şekilde ...

www.kararmatik.com'da oku

30 Nisan 2023, 14:34 - 835

Tam Islah ile Davanın Türü Kısmi Davadan Belirsiz Alacak Davasına Dönüştürülemez.
Davanın kısmi dava olarak açıldığı ihtilaf dışıdır. Davanın tamamen ıslahı ile dava dilekçesi de dahil bütün usul işlemlerinin yapılmamış sayılması söz konusudur ve tamamen ıslah ile talep sonucu ve dava sebebi değiştirilebilir. Islah ile davanın türü ...

www.kararmatik.com'da oku

29 Nisan 2023, 16:09 - 193

30 Günlük Ödeme Süresi Dolmadan Açılan Tahliye Davasından Feragat Haktan Feragat Anlamına Gelmez
Davacı vekili temyiz dilekçesinde, iş bu davayı açmadan önce icra takibindeki yasal otuz günlük ödeme süresi dolmadan sehven açtıkları davadan feragat ettiklerini, bu davadan feragat etmelerinin sebebinin otuz günlük ...

www.kararmatik.com'da oku

29 Nisan 2023, 15:54 - 217

Ayıplı Mal Sebebiyle Sözleşmeden Dönmenin Hakkaniyete Aykırı Olması Sebebiyle Bedelde İndirime Hükmedilmesi - Davalı Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmemesi Gerektiği
Mahkemece, 6502 sayılı Yasa gereği ayıp tespit edilmiş ancak sözleşmeden dönmenin mevcut durumca haklı görülmediğinden değer kaybına hükmedildiğinden gerçek anlamda reddedilen bir kısım bulunmamaktadır. Bu durumda, davalı vekili ...

www.kararmatik.com'da oku

29 Nisan 2023, 15:49 - 121

Tahliye Talebi Olmayan Takibe Dayalı Olarak Borçluya Örnek No: 13 Ödeme Emri Gönderilemez
Kiralayan alacaklı, ilamsız tahliye takip talebinde kiranın ödenmesinden başka, kiracının tahliyesini İ.İ.K.nun 269/1. maddesi gereğince istemek zorundadır. Dosyada mevcut, örnek icra takip dosyasındaki takip talepnamesinin incelenmesinden ...

www.kararmatik.com'da oku

29 Nisan 2023, 15:38 - 89

İşçinin İstifasına İşveren Vekilinin Uygun Notu Düşmesi Halinde İşçiden İhbar Tazminatı İstenemeyecektir.
İşçinin istifasına işveren vekilinin -uygun- notu düşmesi halinde işçiden ihbar tazminatı istenemeyecektir. Davalı işçinin, davacı işverene istifa dilekçesi sunduğu, istifa dilekçesinin altına şirket yetkilisinin tarih ...

www.kararmatik.com'da oku