www.kararmatik.com'da arayın

KARARMATİK

01 Haziran 2022, 06:18 - 50

Yabancıların Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi - Görevli Mahkeme
Davacılar Türk Vatandaşı olmayıp, 6458 sayılı Kanun uyarınca geçici koruma kapsamında Ülkemize giriş yapmış ve idare tarafından kendilerine Geçici Koruma Yönetmeliğinin 22. maddesi uyarınca düzenlenen ve nüfus kütüğüyle ilgisi bulunmayan geçici koruma kimlik belgesi düzenlenmiştir....

www.kararmatik.com'da oku

01 Haziran 2022, 06:12 - 48

İşçinin Kendisine Şaka Yapılmasına Kızması Sebebiyle İş Akdini Feshetmesi
Somut olayda, mahkemenin de kabulünde olduğu üzere , davacı, işyerinde bir başka işçi tarafından yapılan bir şakaya kızarak, işverenin işyerinde bulunmadığı bir saatte, kullandığı aracın anahtarlarını işverenin vekiline teslim ederek iş akdini fiili olarak feshetmiştir. Davacının yapmış olduğu...

www.kararmatik.com'da oku

20 Mayıs 2022, 19:12 - 86

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmeye teşebbüs
Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmeye teşebbüs...

www.kararmatik.com'da oku

03 Mayıs 2022, 10:29 - 54

İşe İade - Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi - Arabuluculuk Dava Şartı
Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin varlığı hâlinde, işe iade talebiyle arabulucuya başvuru dava şartının yerine getirilmesi için asıl işveren ile alt işverene karşı birlikte arabulucuya başvurulmasının zorunlu olduğuna, sadece asıl işveren yahut sadece alt işverene karşı arabulucuya başvurulduktan sonra...

www.kararmatik.com'da oku

03 Mayıs 2022, 10:21 - 59

Yıllık Ücretli İznin Fazla Kullandırılması - Para İadesi
İşverenin işçiye kullandırdığı yıllık ücretli iznin hak edilenden fazla olduğu öne sürülerek karşılığında parasal iade talep etmenin yasal bir dayanağı yoktur. Bu nedenle davacı karşı davalı işverenin davalı karşı davacı işçiye fazladan kullandırdığı 6 gün için talep ettiği alacağın reddi gerekirken kabulü de ayrıca hatalıdır....

www.kararmatik.com'da oku

03 Mayıs 2022, 10:10 - 86

İşe İade Başvuru Süresinin Başlaması - Kesinleşmiş Kararın Tebliği
Davalı vekili istinaf başvuru dilekçesinde özetle; bölge Adliye Mahkemesi kararının kesin nitelikte olduğunu, davacının süresi içinde işe iade başvurusunda bulunmadığını, kararın yerinde olmadığını, mahkeme kararının kaldırılarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir....

www.kararmatik.com'da oku

27 Nisan 2022, 09:08 - 30

Komisyon Karşılığı Sahte Fatura Düzenlemek - Gelirin Beyan Dışı Bırakılması - Resen Salınan Vergi Ziyaı Cezalı Katma Değer Vergisinin Kaldırılması İstemi
Davacı adına, komisyon karşılığı sahte fatura düzenlemek suretiyle elde ettiği gelirini kayıt ve beyan dışı bıraktığı yolundaki saptamaları içeren vergi tekniği raporunun done alındığı vergi inceleme raporuna dayanılarak 2012 yılının tüm dönemleri için resen salınan üç kat vergi ziyaı cezalı katma değer vergisinin kaldırılması istemine ilişkindir....

www.kararmatik.com'da oku

27 Nisan 2022, 08:54 - 90

Hizmet Kusuru - Tazminat - Yargılamanın Uzun Sürmesi - Adil Yargılanma
Başvuru, hizmet kusurundan kaynaklanan alacak davasında usul ve kanuna aykırı karar verilmesi; esaslı iddiaların Yargıtay kararlarında cevaplanmaması ve yargılamanın uzun sürmesi nedenleriyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir....

www.kararmatik.com'da oku

27 Nisan 2022, 08:50 - 69

Tapu Sicilinin Yanlış Tutulması - Tazminat
Devletin tapu sicilinin tutulmasından doğan zararlardan sorumluluğu 4721 sayılı TMK 1007. maddede düzenlenmiş olup maddenin 1. fıkrasında; -Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet sorumludur.- hükmü yer almaktadır....

www.kararmatik.com'da oku

27 Nisan 2022, 08:46 - 236

Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme
Yargıtay 16. Ceza Dairesi ile Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi arasında birleştirme uyuşmazlığına konu olan ve Ceza Genel Kuruluna taşınan somut olayda; Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 2015/1 esas sayılı dosyasında, öncelikle özel soruşturma usullerine tabi olan Cumhuriyet savcıları ...

www.kararmatik.com'da oku

15 Nisan 2022, 14:25 - 47

Gizli Ayıp - Yetki İtirazı - Görevsizlik
Somut olayda, kesin yetki kuralının bulunmadığı, davanın ilk önce İstanbul 12. Tüketici Mahkemesinde açıldığı ve davalının süresi içerisinde ikamet adresi olan Esenyurt ilçesinin Tüketici Mahkemesi olarak bağlı bulunduğu Bakırköy Tüketici Mahkemesinin yetkili olduğundan bahisle usulüne uygun bir şekilde yetki itirazında bulunduğu, ...

www.kararmatik.com'da oku

15 Nisan 2022, 14:19 - 147

Ayıplı Araç Satışından Doğan Zarar - Para Borcu - Alacaklının Yerleşim Yeri Mahkemesinin Yetkili Olduğu
Somut olayda dava, ikinci el araç satımından kaynaklanmakta olup, davacı, uğramış olduğu zararın tazminini istemiş olmakla, davanın konusu, sözleşmeden doğan para borcuna ilişkindir. Türk Borçlar Kanununun 89/1. maddesi gereğince, para borçlarında ifa yeri,...

www.kararmatik.com'da oku

10 Nisan 2022, 10:06 - 76

İşçilerin Whatsaap Grubunda Yaptıkları Konuşmalar - İş Akdinin Feshi
Somut uyuşmazlıkta, whatsapp konuşmaları gizlilik içeren kişisel veri niteliğinde olduğundan, salt nasıl temin edildiği anlaşılamayan bu yazışmalara dayanılarak iş aktinin feshi haksız olup, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü yerine reddi hatalıdır....

www.kararmatik.com'da oku

10 Nisan 2022, 10:00 - 116

11 Saatten Fazla Çalışma - Haklı Fesih
Somut olayda, davacının fazla çalışma ücretinin ödendiği anlaşıldığından, bu yöndeki talebi reddedilmiştir. Kaldı ki, davacı fesih gerekçesini fazla çalışma ücretinin ödenmemesi değil, fazla çalışma saatleri olarak açıklamıştır. Bu bakımdan, davalı tarafın bu yöndeki temyiz sebebi yerinde görülmemiştir. ...

www.kararmatik.com'da oku

10 Nisan 2022, 09:55 - 324

Mesaj - Cinsel Taciz Suçu
Katılanın aşamalarda istikrar arz eden samimi anlatımları ve tüm dosya içeriğine göre, sanığın, önceden tanımadığı katılanın telefonuna aşk sözlerini içeren müstehcen mesajlar gönderdiği bu mesajların bir kısmı mağdure tarafından silinmiş ise de, ifade tutanağı ile tespit edilen -güneş herkes için doğar ay ise gece uyumayanlar için,...

www.kararmatik.com'da oku

07 Nisan 2022, 07:35 - 68

Trafik Kazası - Maluliyet - Tazminat Davası - Güvence Hesabı - Daimi İş Göremezlik
Mahkemece, Güvence hesabı olay tarihinden işleyecek yasal faiz ile sorumlu tutulmuştur. Olay tarihinde yürürlükte bulunan 5684 sayılı yasanın 14. maddesi ve Güvence hesabı yönetmeliğinin 14 ve 15. maddesi gereğince, gerekli belgelerle birlikte güvence hesabına başvuru yapıldıktan sonra temerrüde düşeceğinden davalı güvence hesabı...

www.kararmatik.com'da oku

07 Nisan 2022, 07:32 - 56

Tasarrufun İptali Davası - Alacaklılardan Mal Kaçırma - İptal Davalarının Ön Koşulları
Alacaklılardan Mal Kaçırılması - İptal Davasının Ön Koşulu - Mahkeme Kararlarının Gerekçeli Olması - Tasarrufun İptali - Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2011/572 Esas 2011/1621 Karar Sayılı İlamı...

www.kararmatik.com'da oku

31 Mart 2022, 05:52 - 153

Yağma-Yaralama-Mala Zarar Verme
Katılanların beyanlarına göre, suça konu motosikletin zilyetinin torunları ... olması nedeniyle, şikayet hakkının adı geçene ait olduğunun anlaşılması karşısında, 5237 sayılı TCK nın 73. maddesindeki şikayet süreleri de dikkate alınarak şikayetçi olup olmadığı...

www.kararmatik.com'da oku

31 Mart 2022, 05:51 - 65

Yağma-Ödeme Gücü Olmayan Sanıklar-Avukatlık Ücreti
Mahkemece 5271 sayılı Yasanın 150/3. maddesi uyarınca, sanıkların savunmasını yapmak üzere zorunlu savunmanların görevlendirilmesi nedeniyle, savunmanlara ödenen avukatlık ücretinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6/3-c maddesindeki düzenlemeye...

www.kararmatik.com'da oku

31 Mart 2022, 05:49 - 87

Hırsızlık-Nüfus Cüzdanının Çalınması-Ekonomik Değerin Olmaması
Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve Dairemizin istikrar bulmuş içtihatları uyarınca taşınır mal olduğunda kuşku bulunmayan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, plaka, bankamatik ve kredi kartı gibi eşyalar hırsızlık suçunun konusunu oluşturabilir....

www.kararmatik.com'da oku

31 Mart 2022, 05:46 - 49

İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokma-Suçu Bildirmeme
TCK nın 297. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen infaz kurumuna yasak eşya sokma suçunun oluşabilmesi için, maddede sayılan silah, uyuşturucu veya uyarıcı madde veya elektronik haberleşme araçlarının infaz kurumuna sokulması veya bulundurulması gerektiği,...

www.kararmatik.com'da oku

27 Mart 2022, 05:15 - 172

Bireysel Emeklilik Primleri Edinilmiş Mal Mıdır?
Dava konusu yapılan bireysel emeklilik sisteminde biriken iştira bedelinin mal rejiminin sona erdiği tarihte belirlenmesi mümkün olduğu gibi sistemden çıkılmasını yasaklayan herhangi bir kanuni düzenleme de bulunmamaktadır. Mal rejiminin sona erdiği 09.02.2010 tarihi itibariyle davalı eşin sistemden ayrılması halinde...

www.kararmatik.com'da oku

27 Mart 2022, 05:08 - 120

Posta Yoluyla Temyizde Temyiz Tarihi
Belirtildiği üzere, temyiz yoluna posta marifetiyle gönderilen bir dilekçe ile başvurulması mümkün ise de, temyiz tarihi dilekçenin postaya verildiği tarih değil, Özel Daireye ulaştığı tarihtir. Özel Daire kararı davacıya 06.02.2020 tarihinde tebliğ edilmiş ve davacı tarafından posta yoluyla gönderilen...

www.kararmatik.com'da oku

27 Mart 2022, 05:01 - 151

Maddi Çıkar için Evlenme - Küfür Edip Evden Kovma - Kusur - Nafaka
Davalı-davacı kadın evlilik tarihinden üç gün önce 11.12.2015 tarihinde davacı-davalı erkeğin tek tapulu mal varlığı olan oturduğu evini tapuda satış yoluyla devralmış, mahkemeye ise kendisine ait taşınmazın satışı suretiyle elde ettiği parayla davacı-davalı erkeğin evini satın aldığını beyan etmiş ise de...

www.kararmatik.com'da oku

27 Mart 2022, 04:39 - 101

Tutuklu Eşlerin Farklı Cezaevlerinde Bulunması - İletişim - Aile Hayatına Saygı
Tutuklu eşler arasında aile hayatının sürdürülmesine imkân sağlayacak şekilde asgari düzeyde iletişim kurulmasına uygun bir vasıta olarak değerlendirilebilecek telefonla görüşme hakkından başvurucunun yaklaşık on beş ay gibi bir süre boyunca yararlandırılmadığı anlaşılmaktadır....

www.kararmatik.com'da oku

27 Mart 2022, 04:33 - 167

Ayıplı İfa - Dönme Hakkı - Faiz Başlangıç Tarihi
Davacı, dava konusu alacağının faizi ile birlikte ödetilmesini talep etmiş olup, satın almış olduğu motosikleti iade etmeden ödediği satış bedeli için faiz talebinde bulunamazsa da, mahkemece, aracın davalılara iadesine karar verildiğine göre, hükmedilen alacağa, satışa konu motosikletin davalılara iade tarihinden itibaren...

www.kararmatik.com'da oku

23 Mart 2022, 08:55 - 154

Takip Talebinde Bulunulması Zamanaşımını Keser, Bunun için Ödeme Emrinin Tebliğ Edilmesi Şart Değildir
İcra takibinde ve davada dayanılan, hükme esas alınan 02.01.2003 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Sözleşmede kira paralarının her ay peşin ödeneceği kararlaştırılmıştır. Bu şart geçerli olup tarafları bağlar....

www.kararmatik.com'da oku

23 Mart 2022, 08:49 - 177

Kadın Müşterilere ve Çalışanlara Fazla İlgi Göstermek Geçerli Fesih Sebebidir
Somut olayda, davacının işyeri kurallarına uymadığı, amirlerince yapılan uyarılara aldırmadığı, özellikle kadın müşterilere ve çalışanlara gereğinden fazla ilgi göstermesinin rahatsızlıklara ve yakınmalara sebebiyet verdiği, davacının davranışlarının işyerinde işin görülmesini önemli ölçüde olumsuz etkileyen, ...

www.kararmatik.com'da oku

23 Mart 2022, 08:46 - 70

Muvazaa Nedeniyle Sıra Cetveline İtiraz - Muvazaalı Olduğu İddia Edilen Alacağın Takibe Daha Önce Konulması
Somut olayda, davacının alacaklı olduğu İstanbul 14. İcra Müdürlüğünün 2009/14961 Esas sayılı 12.12.2008 tanzim, 20.03.2009 vade tarihli 300.000.00 TL bedelli bir adet bonoya dayalı olarak 09.04.2009 tarihinde kambiyo senetlerine mahsus yolla takip başlatıldığı; davalının alacaklı olduğu Gaziantep 8. İcra Müdürlüğünün 2009/7460 Esas sayılı dosyasında ise,...

www.kararmatik.com'da oku

23 Mart 2022, 08:42 - 127

Sigorta Poliçesinin Yenilenmemesinde Bankanın Sorumluluğu
Mahkemece, Taraflar arasında imzalanan ... sözleşmesinde bankanın hayat sigortasını resen yenileme yetkisinin bulunduğuna dair herhangi bir hüküm bulunmayıp, davalı banka da ilk sigortanın sona ermesinden sonra takip eden yıllarda hayat sigortasını yenileme yükümlüğü davacıdadır. Ayrıca hayat sigortası zorunlu sigorta olmayıp...

www.kararmatik.com'da oku

23 Mart 2022, 08:39 - 119

Küçüğün Orman Yangını Çıkarması - Ev Başkanının Sorumluluğu
Davada; orman yangınına sebebiyet verilmekle, zararın kapsamının tayininde davacı idarenin kusurunun olup olmadığının da araştırılıp, tartışılması, yangının nitelik ve niceliği itibariyle davacı tarafın alması gereken tedbirleri alıp almadığının ve yangının büyümemesi için sorumluluk halinin değerlendirilmesi gerekir....

www.kararmatik.com'da oku

23 Mart 2022, 08:35 - 51

Azil - Maddi ve Manevi Tazminat
Avukatın hak ve ödevlerini düzenleyen Avukatlık Kanununun 34. maddesinde avukatın görevinin gereklerine yakışır şekilde yerine getirmesi gerektiği, 40.maddesinde ise avukata karşı ileri sürülen tazminat isteklerinin bu hakkın doğumunun öğrenildiği tarihten itibaren 1 yıl ve her halde zararı doğuran olaydan itibaren 5 yıl geçmekle düşeceği düzenlenmiştir....

www.kararmatik.com'da oku

20 Mart 2022, 21:13 - 70

Fetö - Hakim ve Savcılıktan İhraç - Tazminat
Dava dosyasında bulunan bilgi ve belgeler ile yukarıda yer verilen açıklamalar bir bütün olarak değerlendirildiğinde; davacının, FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu ve bu nedenle demokratik anayasal düzene sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği anlaşıldığından dava konusu kararlarda hukuka aykırılık görülmemiştir....

www.kararmatik.com'da oku

20 Mart 2022, 21:09 - 299

Disiplin Soruşturması Sürerken Başka Bir Eylemden Dolayı Soruşturma Oluru Almaksızın Disiplin Cezası Verilemez
Kayseri Şehir Hastanesinde Biyokimya Uzmanı olarak görev yapan davacı tarafından, -kurumun huzuru, sükunu ve çalışma düzenini bozmak- fiilini işlediğinden bahisle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/B-l maddesi uyarınca kınama cezasıyla tecziyesine ilişkin 03.04.2020 tarih ve E.11118 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada;...

www.kararmatik.com'da oku

20 Mart 2022, 21:05 - 96

Hırsızlık Suçunda Kısmi İade Halinde Etkin Pişmanlık
Olay günü matkap ucu almak amacıyla mağdurun işyerine gelen sanığın, mağdurun dükkânın arka bölümüne geçmesini fırsat bilerek masanın üzerinde bulunan cep telefonunu alarak iş yerinden ayrıldığı, geri dönen mağdurun telefonunun yerinde olmadığını gördüğü ve sanığı daha önceden de tanıması nedeniyle...

www.kararmatik.com'da oku

17 Mart 2022, 18:11 - 72

İhtiyati Haciz Kararı Sonrası Hangi İcra Dairesinin Yetkili Olduğu Hakkında
Somut olayda, icra takibine konu 21.02.2014 keşide tarihli, 10.284,88 TL bedelli çek için İstanbul Anadolu 16. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/86 D. İş dosyasında 11.03.2014 tarihli ihtiyati haciz kararı verilmiş, söz konusu ihtiyati haciz kararına ...

www.kararmatik.com'da oku

17 Mart 2022, 18:07 - 276

Ev Sahibinin Kira Alacağı Sebebiyle Kiracının Suyunu Kesmesi Manevi Tazminat Ödemesini Gerektirir
Dosya kapsamına göre; davalı tarafından, kiracısı olan davacıyı kira borcunu ödememesi nedeniyle evden çıkarmak için, su saatini açma kapama vanasının yanından söktüğü ve su saatinden ev giriş plastik borusunu kestiği sabittir....

www.kararmatik.com'da oku

12 Mart 2022, 09:20 - 86

Hareket Etme Yeteneğinin Suçun İşlendiği Zaman Dilimiyle Sınırlı Olarak Kısıtlanması
Mağdure aşamalardaki beyanlarında sanığın parmağını vajinasına soktuğunu, daha sonra tuvalete gittiğinde cinsel organında kanama olduğunu fark ettiğini belirtmiş ise de, düzenlenen adli raporda, vajinal bölgede ve hymende herhangi bir darp cebir izi, bozulma veya yırtık bulunmadığının...

www.kararmatik.com'da oku

12 Mart 2022, 09:14 - 247

Arabuluculuk Dava Şartı - Davanın Esasına Girilmeden Önce Dava Şartının Yerine Getirilmesi
Davalı vekilince, davanın arabuluculuk dava şartı gerçekleşmediğinden davanın dava şartı yokluğundan usulden reddine karar verilmesine rağmen vekille temsil olunan davalı yararına vekalet ücretine hükmedilmemesinin yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle hüküm istinaf edilmiştir. ...

www.kararmatik.com'da oku

10 Mart 2022, 08:03 - 83

İtirazı İnceleyen Hakimin Kararı Veren Hakimin Eşi Olması - Takdir Hakkı - Kanun Yararına Bozma
Somut olayda itiraz mercii olan Bilecik Asliye Ceza Mahkemesi hakiminin, Sulh Ceza Mahkemesi kararını incelerken, kararı veren hakimin kendisinin eşi olduğunu bilmekte ancak bu durumun, tarafsızlığını şüpheye düşürecek hallerden olmadığını değerlendirdiği anlaşılmaktadır....

www.kararmatik.com'da oku