www.kararmatik.com'da arayın

KARARMATİK

09 Haziran 2024, 22:54 - 17

Delil Tespiti Raporunu Düzenleyen Bilirkişi ile Alacak Davasında Yer Alan Bilirkişinin Aynı Olması - Raporlar Arasında Çelişki
Hükme esas alınan bilirkişi rapor ve ek raporlarda sözleşmenin götürü bedel sözleşme olduğu gözardı edilerek hesaplama yapılması hatalı olduğu gibi bu raporları düzenleyen bilirkişi heyetinde yer alan inşaat ...

www.kararmatik.com'da oku

09 Haziran 2024, 22:44 - 23

İİK 89. Madde Gereği Açılan Menfi Tespit Davasında Arabuluculuğa Başvurma Zorunluluğu Yoktur
Dava, İİK nın 89. Maddesi uyarınca açılan menfi tespit davasıdır. Somut uyuşmazlık menfi tespit istemine ilişkin olup menfi tespit istemi; 6102 sayılı TTK 5/A maddesi gereğince arabuluculuğa tabi değildir ...

www.kararmatik.com'da oku

09 Haziran 2024, 22:15 - 1

Aile Konutu - Tapu İptal ve Tescil - Eşin Açık Rızası - Eşin Alacaklılar İle Yapılan Toplantıda Hazır Bulunması
TMK nın 194. maddesi uyarınca malik olmayan eşin izni için her ne kadar bir geçerlilik şekli öngörülmemiş, söz konusu iznin bir şekle tâbi olmadan verilebileceği düzenleme altına alınmışsa da, maddenin ifadesinden verilen iznin -açık- olması gerektiği hususu tartışmasızdır. ...

www.kararmatik.com'da oku

09 Haziran 2024, 11:59 - 13

Aile Konutu - Tapu İptal ve Tescil - Eşin Açık Rızası - Eşin Alacaklılar İle Yapılan Toplantıda Hazır Bulunması
TMK nın 194. maddesi uyarınca malik olmayan eşin izni için her ne kadar bir geçerlilik şekli öngörülmemiş, söz konusu iznin bir şekle tâbi olmadan verilebileceği düzenleme altına alınmışsa da, maddenin ifadesinden verilen iznin -açık- olması gerektiği hususu tartışmasızdır. ...

www.kararmatik.com'da oku

09 Haziran 2024, 11:46 - 12

İleride Kurulacak Şirket Adına İmza Atılması - İskan Giderinden Kim Sorumludur
Uyuşmazlık, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı alacak istemine ilişkindir. Dava, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca, yüklenici tarafın sorumluluğunda olduğu ileri sürülen, iskan ruhsatı giderlerinin tahsili istemine ilişkindir. Sözleşmenin imza ...

www.kararmatik.com'da oku

09 Haziran 2024, 11:10 - 16

284 Günlük Tutukluluk Süresi İçin Belirlenen 30.000 TL Manevi Tazminat Azdır
284 günlük tutukluluk süresine ne kadar manevi tazminat verilmelidir?, Hükmedilecek manevi tazminatta kullanılacak ölçütler nelerdir?, Manevi Tazminat miktarı belirlenirken hak ve nesafet ilkesine uyulmalıdır....

www.kararmatik.com'da oku

09 Haziran 2024, 10:59 - 18

Davaya Cevap Verilmiş Olmasına Rağmen Gerekçeli Kararda Cevap Verilmediğini Yazılması - Gerekçeli Karar Hakkının İhlali
Davaya cevap verilmesine rağmen gerekçeli kararda cevap verilmediğinin belirtilmesi hak ihlali oluşturur mu?, Hukuki dinlenilme hakkının kapsamı nedir?, Dilekçeler aşaması sona ermemesine rağmen tahkikata geçilebilir mi?, Ön inceleme duruşması yapılmadan tahkikata geçilebilir mi?...

www.kararmatik.com'da oku

09 Haziran 2024, 10:23 - 12

Çekte Değişiklik Yapılmadan Önce İmza Atan Cirantaların Sorumluluğu
Keşide tarihindeki paraf imzasının keşideci şirketin yetkililerine ait olduğu anlaşılır ise çek üzerinde yapılmış olan değişiklik keşideci tarafından 1086 sayılı Kanunun 298 inci maddesine (6100 sayılı Kanun md. 207) uygun olarak onaylanmış olduğundan...

www.kararmatik.com'da oku

08 Haziran 2024, 11:32 - 16

Tereke - Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması - Tapu İptal ve Tescil
Mirasbırakanın ölüm tarihi itibariyle terekesi elbirliği mülkiyetine tabidir. Terekeye karşı yapılan mülkiyetten kaynaklanan haksız fiil niteliğindeki muris muvazaası ve elatmanın önlenmesi gibi davalar dışında ehliyetsizlik,...

www.kararmatik.com'da oku

08 Haziran 2024, 11:20 - 20

Aynı KDV Beyannamesinde Birden Fazla Sahte Fatura Kullanılması - Zincirleme Suç
Suça konu sahte faturaların Mart ayı KDV indiriminde aynı beyanname dönemi içerisinde kullanıldığı ve zincirleme suç hükümlerinin uygulanma koşullarının bulunmadığı gözetilmeden,...

www.kararmatik.com'da oku

08 Haziran 2024, 11:13 - 30

Farklı Takvim Yıllarına Ait Defterlerin Tek Yazı İle İstenmesi - Zincirleme Suç
Farklı takvim yıllarına ait defter ve belgelerin tek bir isteme yazısı ile sanıktan istenmiş olması karşısında; sanık hakkında TCK nın 43. maddesi uyarınca zincirleme suç hükümlerinin uygulanamayacağı gözetilmeden fazla ceza tayini yasaya aykırıdır....

www.kararmatik.com'da oku

08 Haziran 2024, 11:07 - 16

Uyuşturucu Madde İthal Etme Sebebiyle Yabancı Mahkemelerden Verilen Mahkumiyet
5237 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yurtdışında işlenen uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan dolayı Türkiyede yargılamanın yapılabilmesi için yabancı ülkede hüküm verilmemiş olması gerektiği,...

www.kararmatik.com'da oku

08 Haziran 2024, 10:55 - 10

Borç Yapılandırması ve İhlali - Kanuni Temsilcinin Sorumluluğu
Dava davacı adına, asıl borçlu … Deri İç ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketinden alınamayan 2010, 2013 ila 2015 yıllarının muhtelif dönemlerine ait kamu alacağının tahsili amacıyla kanuni temsilci sıfatıyla düzenlenen ...

www.kararmatik.com'da oku

08 Haziran 2024, 10:48 - 19

Avukatın HAGB Kararına İtiraz Etmemesi - İkrar Nedeniyle Sonucun Değişmeyecek Olması
Davacı asılın iftira suçundan yargılandığı davada zorunlu müdafi olarak davalının atandığı, bu yargılamada davacının suçunu ikrar etmesi neticesinde cezalandırılmasına karar verildiği...

www.kararmatik.com'da oku

08 Haziran 2024, 10:22 - 24

Suç Sonucu Oluşan Gebeliğin Sonlandırılması Talebinin Sürüncemede Bırakılması
Başvurucunun 27/2/2020 tarihli şikâyet dilekçesinden bir gün önce düzenlenen raporda 14 hafta 5 günlük gebe olduğunun belirlendiği, dolayısıyla mevzuata göre şikâyet tarihinde -tıbbi zorunluluklar dışında...

www.kararmatik.com'da oku

08 Haziran 2024, 09:48 - 15

Taşıma Sözleşmesi - Ürünün Hasar Görmesi - Taraf Sıfatı
Taşıma sözleşmesi gönderici firma ile lojistik firma arasında yapılmış olduğundan, ürünü hasar gören tüketicinin açtığı davada kargo şirketinin taraf sıfatı yoktur....

www.kararmatik.com'da oku

25 Mayıs 2024, 20:53 - 52

Ödenmeyen 50 TL Aidat Sebebiyle Tahliye
Davalı borçlu ödeme emrinde tanınan yasal otuz günlük süre içerisinde davacı alacaklının banka hesabına 4.700.-TL ödemiş, TBK nın 314 ve TBK nın 315.maddesi gereğince ödemekle yükümlü olduğu giderlerden olan aidat ...

www.kararmatik.com'da oku

25 Mayıs 2024, 20:43 - 51

Ortak Giderin Ödenmemesi - İtirazın Kaldırılması ve Tahliye
Davacı alacaklı 20/11/2014 tarihinde başlattığı icra takibi ile 2.688,78 TL 2014 yılı Ekim ayı ortak gider alacağının tahsili isteminde bulunmuş, davalı süresinde yaptığı itirazında ödeme...

www.kararmatik.com'da oku

25 Mayıs 2024, 20:36 - 54

Park Halindeki Araçta Önleme Araması ile Arama Yapılamaz
Park halindeki araçta önleme araması kararına dayanılarak arama yapılamayacağı ve park halindeki araçta arama yapılmasına dayanak teşkil eden mahkemece verilmiş usulüne uygun bir arama...

www.kararmatik.com'da oku

25 Mayıs 2024, 20:32 - 67

Kıdem Tazminatı Edinilmiş Mal Grubuna Girer
Kıdem tazminatının tasfiyeye konu edilmesi için mal rejiminin sona erdiği sırada mevcut olması ya da bu tazminat kullanılarak başka bir malvarlığına sahip olunmalıdır....

www.kararmatik.com'da oku

25 Mayıs 2024, 20:29 - 46

Uyapın Çalışmaması Nedeniyle Harcın Alınamaması
Harca tabi davalarda dava harcın yatırıldığı tarihte açılmış sayılır. Lakin somut olayda harcın yasal süreden sonra yatırılması, davacı vekilinin yasal sürede harç yatırmak istemesine rağmen Uyapın çalışmamasından kaynaklanmaktadır....

www.kararmatik.com'da oku

25 Mayıs 2024, 20:24 - 66

Fetö - Örgüte Üye Olma - Hata Hükümleri
Müsnet suçtan hakkında soruşturma başlatıldıktan sonra örgütle olan irtibatı, faaliyetleri ve bildiği örgüt mensupları ile ilgili samimi bilgiler veren ve öğrencilik döneminde ekonomik sebeplerle örgüte ait öğrenci evlerinde kalmaktan ibaret eylemleri ...

www.kararmatik.com'da oku

21 Aralık 2023, 09:52 - 415

Nafaka Hükmüne Uymama - Öğrenme Anı - Şikayet Tarihi
nafaka alacağının tahsiline yönelik icra dosyasında, şikayete konu 2014 yılının Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin nafaka borcunun cari olduğu tarihten sonra alacaklı tarafından icra dosyasında herhangi bir işlem yapılmadığı, borcun ödenmediğine muttali olduğuna ...

www.kararmatik.com'da oku

21 Aralık 2023, 09:42 - 264

Nafaka Yükümlülüğünün Evlilik Sebebiyle Kendiliğinden Sona Ermesi - Nafaka Yükümlülüğünü İhlal Suçu
Sanığın 2016 yılı Aralık ayı ile 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ilişkin olarak nafaka yükümlülüğünü ihlal ettiğinden bahisle cezalandırılmasına karar verilmiş ise de, 4271 sayılı Türk Medeni Kanununun 176-3. ...

www.kararmatik.com'da oku

21 Aralık 2023, 09:33 - 746

Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklanan Alacak - Zamanaşımı
Davalı alacağın zaman aşımına uğradığını iddia etmiş olup; Bilindiği üzere Kooperatif üyesinin bağımsız bölüm talep hakkı zamanaşımına uğramaz. Bununla birlikte Kooperatif tarafından bunun karşılığında talep edilecek olan inşaat gideri olarak talep edilen aidata da zamanaşımı işlemesi mümkün değildir....

www.kararmatik.com'da oku

21 Aralık 2023, 09:15 - 882

Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklanan Alacak
Dava, kooperatif ortağına karşı açılmış kesin maliyet bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Davalı kooperatif ortağı olmadığını kooperatiften taşınmazı devr aldıktan sonra hiç bir genel kurula çağrılmadığını bu ...

www.kararmatik.com'da oku

21 Aralık 2023, 09:07 - 352

Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan Menfi Tespit
Dava; İ.İ.K nun 72. maddesi uyarınca icra takibinden sonra açılmış menfi tespit talebine ilişkindir. Davanın, icra takibinden sonra açılmış menfi tespit davası olduğu, davacı tarafın dava dilekçesinin açıklamalar ...

www.kararmatik.com'da oku

21 Aralık 2023, 08:47 - 384

Nitelikli Hırsızlık - Teknik Takip ve İletişimin Tespiti
Sanığa atılı hırsızlık suçu ile ilgili olan teknik takip ve iletişimin tespiti kayıtlarının, suç tarihi olan 22.07.2012 tarihinde hırsızlık suçunun 5271 sayılı CMK nın 135-8. maddesinde sayılan katalog suçlar kapsamında bulunmaması...

www.kararmatik.com'da oku

21 Aralık 2023, 08:42 - 442

Tazminat Davasında Fiilin Suç Niteliği İle Ceza Zamanaşımının Değerlendirilmesi
Ceza davası zamanaşımının uygulanabilmesi için tazminat sorumluluğuna neden olan fiilin ceza kanunlarına göre suç oluşturması ve cezayı gerektirmesi yeterlidir....

www.kararmatik.com'da oku

21 Aralık 2023, 08:35 - 271

BAM ların Göreve Başlamasından Önce Kesinleşen Kararların Yargılamasının Yenilenmesi - İstinafa Değil Temyiz Tabi Olması
İlk derece mahkemesince, bölge adliye mahkemelerinin göreve başladığı tarihten önce verilip Yargıtay denetiminden geçerek kesinleşen hükümler ile ilgili olarak, yargılamanın yenilenmesi sonucu 20.07.2016 tarihinden sonra verilen kararlar temyiz incelemesine tabidir....

www.kararmatik.com'da oku

21 Aralık 2023, 08:29 - 249

Jeotermal Enerji - Karşılıksız Yararlanma
Sanığın katılan tarafından sunulan jeotermal enerji tesisatından geçen sıcak su ile evini ısıttığı, bu şekilde jeotermal suyun sadece ısısından faydalandığı, tüketime sebep olmadığının anlaşılması karşısında sanığın eyleminin...

www.kararmatik.com'da oku

21 Aralık 2023, 07:42 - 807

Dava Dilekçesinde Bildirilen Adres - Duruşmada Bildirilen Adres - Bilinen Son Adres - Usulsüz Tebligat
Tebligatta muhatabın bilinen en son adresi ya kendi başvurusu veya ilgililerin bildirmesi yahut mevcut belgeler esas alınarak ya da soruşturma ile veya diğer herhangi bir şekilde belirlenmiş olabilir. Bilinen en son adresi, ...

www.kararmatik.com'da oku

21 Aralık 2023, 07:25 - 141

Tanınmamak İçin Tedbir Alarak Hırsızlık
Suça sürüklenen çocuğun kafasına motosiklet kaskı takarak, yanında bulunan temyiz dışı diğer suça sürüklenen çocuğun da yüzünü bez ile kapatarak tanınmamak için tedbir aldıklarının anlaşılması karşısında, hırsızlık suçundan...

www.kararmatik.com'da oku

21 Aralık 2023, 07:20 - 175

Evlilik Birliği Devam Ederken Doğan Evlilik Dışı Çocuğun Nüfusa Kaydı
Sanığın evlilik dışı birlikteliğinden doğan çocuğunu suç tarihinde beyan üzerine resmi nikahlı eşi adına nüfusa kaydettirmekten ibaret eyleminin çocuğun soybağını değiştirmek suçunu oluşturduğu gözetilmelidir....

www.kararmatik.com'da oku

21 Aralık 2023, 07:16 - 85

Haksız Yere Elde Bulundurulan Anahtarla Hırsızlık
Sanığın satın alacağını beyan ettiği motosikleti denemek istemesi sebebiyle, başlangıçta her ne kadar müşteki suça konu motosikletin anahtarını özgür iradesiyle sanığa teslim etmiş ise de; bu iradenin deneme sürüşü yapması için ...

www.kararmatik.com'da oku

21 Aralık 2023, 07:11 - 295

Off Shore Hesabına Aktarılan Mevduatın İadesi İstemi - Zamanaşımının Başlangıcı
Off shore alacaklarının tahsiline yönelik davalarda, zamanaşımının başlangıcının tespitinde off shore hesabına aktarma tarihinin esas alınması gerekir....

www.kararmatik.com'da oku

21 Aralık 2023, 07:06 - 212

Etkin Pişmanlık İhtaratı - 7242 Sayılı Kanun Değişiklikleri - Kaçakçılık Suçunda Etkin Pişmanlık
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda 7242 sayılı Kanun ile yapılan ve sanık lehine hükümler içeren değişikliklere ilişkin yasal koşulların oluşup oluşmadığının mahkemesince saptanması ve sonucuna göre uygulama ...

www.kararmatik.com'da oku

21 Aralık 2023, 06:59 - 277

Paylı Malik Olunması Halinde Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa Göre Sınırdaş Arazide Ön Alım Hakkının Kullanımı
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu uyarınca sınırdaş tarım arazisi malikine tanınan ön alım hakkının kullanılabilmesi için paylı mülkiyete tabi olunması halinde paylı malik tek başına dava açamaz....

www.kararmatik.com'da oku

21 Aralık 2023, 06:53 - 218

Kamulaştırılan Taşınmazın İdare Adına Tescili - Dava Şartlarının İncelenmesi
Tapu iptali ve tescil istemine ilişkin davada, dava tarihinden önce tescil işleminin gerçekleşmiş olması halinde davacının dava açmakta hukuki yararı bulunmadığı gözetilerek davanın dava şartı yokluğundan reddine karar ...

www.kararmatik.com'da oku

21 Aralık 2023, 06:47 - 392

Evlat Edinme Şartları Yerine Getirilmeden Kurulduğu İddia Edilen Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması İstemi
Evlatlık ilişkisi evlat edinmenin şartlarının oluşup oluşmadığı yönünden değerlendirme yapılan ve kesinleşen mahkeme kararına binaen kurulur. Bu sebeple kesinleşen bir evlat edinme kararının denetimi başka bir mahkemede...

www.kararmatik.com'da oku