İcra ve İflas Hukuku

İcra hukuku, 2004 Sayılı İcra İflas Kanunu’nda düzenlenmiştir. 1.7.2012’ de yürürlüğe giren 6103 sayılı Kanun’un 41. Maddesi ile İİK’ nun 17 maddesinde değişiklik yapılmış ve Kanun’a 3 madde eklenmiştir. Kanun’da son değişiklik, 5.7.2012 tarih ve 28344 Sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 6352 sayılı kanunla yapılmıştır. 6352 Sayılı Kanun ile İcra İflas Kanununun otuz yedi maddesinde değişiklik yapılmış, kanunun iki maddesi yürürlükten kaldırılmış ve ayrıca kanuna bir madde ve 3 geçici madde eklenmiştir. Kanunda İcra Hukuku, 2 ana bölümden oluşmaktadır; bunlar ilamlı icra ve ilamsız icradır.


İcra İflas  Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları;

- Kurumsal ve Bireysel İcraların Takibi
- Mahkeme Kararlarının İcra yoluyla Yerine Getirilmesi
- İhtiyati Haciz İşlemlerinin Yapılması
- Menfi Tespit (Borçlu olmadığının Tespiti) Davaları
- İptal Davaları