İş İlişkisinin Sürdürülmesinin Beklenemeyeceği Kadar Şüphe

19-03-2021

YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

Esas : 2016/4882

Karar : 2016/7665

Tarih : 14.03.2016

Özeti: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle, İş sözleşmesinin devamı konusunda davacının fesih sebebi yapılan davranışı kesin şekilde kanıtlanamamış ise de tutanaklar ve tanık beyanları ile ortaya çıkan olgulardan işverenden iş ilişkisini sürdürmesi beklenemez derecede şüphe meydana gelmiş olup bu durumda iş sözleşmesinin feshinin haklı nedene dayandığı sabit olmasa da geçerli nedene dayandığı kabul edilmelidir.

Davacı vekili, müvekkilinin iş sözleşmesinin geçerli ve haklı sebebe dayanmaksızın doğru olmayan bir isnad ile işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücret, sendikal tazminat ve diğer haklarının belirlenmesini talep etmiştir.

Davalı vekili, davacının 22.02.2015 tarihinde nöbeti olmamasına rağmen izin gününde T.B.M.M.'ne geldiğini, kamera kayıtları ile bu durumun sabit olduğunu, aynı işyerinde çalışan ... ile ... ve başlarında sorumlu çavuşları ile birlikte malzeme almak için meclis bahçesinde bölgeye traktör ile geldiklerinde uzaktan tuvaletler önünde uğraşan bir şahıs görmeleri üzerine şahsın yanına kestirmeden giden ...'nin WC küpesteleri üzerinde bulunan bakır kaplamaların söküldüğünün ve 60 kg. ağırlığındaki bakır levhanın yanında davacının görüldüğünü, tutulan tutanak ile iş aktinin haklı nedenle feshettiğini beyanla davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.

Karar, davacı avukatınca temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle, İş sözleşmesinin devamı konusunda davacının fesih sebebi yapılan davranışı kesin şekilde kanıtlanamamış ise de tutanaklar ve tanık beyanları ile ortaya çıkan olgulardan işverenden iş ilişkisini sürdürmesi beklenemez derecede şüphe meydana gelmiş olup bu durumda iş sözleşmesinin feshinin haklı nedene dayandığı sabit olmasa da geçerli nedene dayandığı kabul edilerek sonucu bakımından doğru olan kararın bu ilave gerekçe ile ONANMASINA aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edene yükletilmesine, 14.03.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

Öne Çıkanlar