Danıştay 12. Dairesi 2021/4191 E. 2021/2803 K.

02-01-2022

Bitlis Polis Meslek Okulu Müdürlüğünde 3. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesiyle görev yapan davacının, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun geçici 27. maddesi uyarınca resen emekliye sevk edilmesine ilişkin … tarih ve … sayılı Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu kararının iptali ve bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine, özlük haklarının iadesine ve 04/04/2015 tarih ve 29316 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6638 sayılı Kanun'un (3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'na geçici 27. maddeyi ekleyen) 32. maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulmasına karar verilmesi istenilmiştir.

… İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla; dava konusu işlemin iptaline ve davacının hukuka aykırı bulunan işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verildiği, davalı idarenin temyiz başvurusu üzerine, Danıştay Beşinci Dairesinin 20/11/2017 tarih ve E:.., K:.. sayılı kararıyla; Mahkeme kararının bozulmasına karar verildiği, davacı tarafından karar düzeltme talep edildiği, Danıştay Beşinci Dairesinin 08/07/2020 tarih ve E:.., K:.. sayılı kararıyla; karar düzeltme isteminin kabulü ile Danıştay Beşinci Dairesinin 20/11/2017 tarih ve E:.., K:.. sayılı kararı kaldırılarak, 2577 sayılı Kanun’un 49. maddesine uygun bulunan davalı idarenin temyiz isteminin kısmen reddine, kısmen kabulüne, … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının dava konusu işlemin iptaline ilişkin kısmının kararda belirtilen gerekçeyle onanmasına, anılan İdare Mahkemesi kararının; davacının işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verilmesine ilişkin kısmının bozulmasına karar verilmiştir.

… İdare Mahkemesi'nce verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı kararla; Danıştay Beşinci Dairesinin 08/07/2020 tarih ve E:.., K:… sayılı bozma kararına uyularak davacının parasal ve özlük haklarının ödenmesi talebine yönelik olarak davanın reddine ve davacının, resen emekliye sevk edilmesine ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğünün … tarih ve .. sayılı işleminin iptaline ilişkin Mahkeme kararı gerekçeli onanarak kesinleştiğinden, iptal edilen kısma yönelik olarak (yargılama giderleri hariç) yeniden hüküm kurulmasına gerek olmadığına hükmedilmiştir.

Davalı idare tarafından, anılan kararın temyizen incelenerek bozulmasını istenilmektedir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince; Danıştay Başkanlık Kurulu'nun 18/12/2020 tarih ve 2020/62 sayılı "Danıştay Dava Daireleri Arasındaki İş Bölümü Kararı" üzerine Danıştay Beşinci Dairesince gönderilen dosyada, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 14. maddesi uyarınca Tetkik Hakimi ...'un açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, davalı idarenin yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesindeki düzenlemeden de anlaşılacağı üzere temyiz, yargı yerince verilen bir kararın hukuka aykırılığı halinde bozulması amacıyla yasa koyucu tarafından getirilmiş bir kanun yolu olup, İdare Mahkemesince lehine karar verilen davalı idarece bu yolun kullanılmasının düşünülemeyeceği açıktır.

Bakılan davada, Mahkeme kararının; dava konusu işlemin iptaline hükmedilmesine ilişkin kısmının, Danıştay Beşinci Dairesi'nce temyizen onandığı yani İdare Mahkemesince verilen karara karşı kanun yolunun tüketildiği anlaşılmakla birlikte, karar düzeltme aşamasında onanarak kesinleşen bu kısım yönünden davalı idare tarafından yeniden temyizen incelenerek bozulması isteminde bulunulduğu anlaşılmaktadır.

Bu durumda, kanun yollarından geçmek suretiyle kesinleşen dava konusu işlemin iptale ilişkin kısmı yönünden, temyiz isteminde bulunulması ve dosyanın esasının incelenmesi hukuken mümkün bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

3. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu kararın taraflara tebliğini ve dosyanın … İdare Mahkemesine gönderilmesine, 20/05/2021 tarihinde, kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

Öne Çıkanlar