Danıştay 12. Dairesi 2021/3896 E. 2021/4150 K.

02-01-2022

İSTEMİN KONUSU: … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının onanmasına dair Danıştay Onikinci Dairesinin 14/10/2020 tarih ve E:2019/3494, K:2020/3211 sayılı kararının; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: ...A.Ş.'nin özelleştirilmesi nedeniyle iş akdi feshedilen davacı tarafından; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (C) bendi kapsamında istihdam edilmesi talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptaline karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince; Danıştay Onbirinci Dairesinin 27/02/2018 tarih ve E:2017/1262, K:2018/1081 sayılı bozma kararına uyularak, ...A.Ş.'nde asıl işverene bağlı olarak değişik şirketlerde iş akdiyle çalışan davacının, ...A.Ş.'nin 01/02/2002 tarihinde özelleştirilmesi nedeniyle, iş akdinin 30/06/2002 tarihinde feshedilmesi üzerine, toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan fark ücret alacağının ödenmesi istemiyle ...A.Ş.'ne karşı iş mahkemesinde açtığı davada, … İş Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla davacının aslen ...A.Ş. çalışanı olduğu, taşeron işçisi gösterilip toplu iş sözleşmesinden yararlandırılmadığı kabul edilerek davanın kısmen kabulüne karar verildiği; ayrıca 10/08/2015 tarih ve 2015/8048 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, "Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilâhare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Kararda" yer alan başvuru süresinin kaldırıldığı hususu da dikkate alındığında; davacının asıl işveren olan ...A.Ş. çalışanı olarak kabul edilmesi ve bu doğrultuda işlem yapılması gerekirken, aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca duruşmalı işler için takdir olunan 2.075,00-TL vekâlet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir.

Daire kararının özeti: Davalı idarenin temyiz başvurusu üzerine Danıştay Onikinci Dairesince, temyize konu karar hukuk ve usule uygun bulunmuş ve kararın onanmasına karar verilmiştir.

KARARIN DÜZELTİLMESİNİ İSTEYENİN İDDİALARI: Davalı idare tarafından, 4046 sayılı Kanun'a tabi bir kurumunda çalışmayan ve taşeron firma personeli olan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (C) bendi kapsamında istihdam edilmesine olanak bulunmadığı; davacının 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında öngörülen süre içinde başvurusunun da olmadığı; ayrıca, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun E:2020/401 sayılı esasına kayıtlı aynı mahiyetteki dava dosyasının sonucunun beklenerek işbu dava hakkında karar verilmesi gerektiği; diğer taraftan, davacı vekili duruşmaya gelmediği halde, duruşmalı işler için belirlenen avukatlık ücretine hükmedildiği belirtilerek, karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairenin onama kararının kaldırılması ve Mahkeme kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ: …

DÜŞÜNCESİ: Davalı idare tarafından, karar düzeltme dilekçesinde, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunda görülmekte olan benzer mahiyetteki uyuşmazlığın sonucunun beklenilmesi gerektiği ileri sürülmüş ise de; anılan Kurulun 04/11/2020 tarih ve E:2020/401, K:2020/2060 sayılı kararıyla, ... İdare Mahkemesinin davanın reddi yolundaki ısrar kararının bozulmasına karar verildiği anlaşıldığından, bakılan uyuşmazlıkta dava konusu işlemin iptali yolunda verilen Mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmadığı; diğer taraftan; Mahkeme kararında davacı vekili duruşmaya gelmediği halde, duruşmalı işler için belirlenen avukatlık ücretine hükmedilmesinde hukuka uygunluk bulunmadığından, karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairenin onama kararının kaldırılarak, Mahkeme kararının vekâlet ücreti yönünden düzeltilerek onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, karar düzeltme dilekçesinde ileri sürülen nedenler, 2577 sayılı Kanun'un Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesi hükmüne uygun bulunduğundan, karar düzeltme isteminin kabulü ile Danıştay Onikinci Dairesinin 14/10/2020 tarih ve E:2019/3494 K:2020/3211 sayılı kararı kaldırılarak, uyuşmazlık yeniden incelendi:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesinin dördüncü fıkrasında, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiş olup; temyizen incelenen kararda, Mahkemece bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşıldığından, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri Mahkeme kararının dava konusu işlemin iptaline ilişkin kısmının bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

Diğer taraftan, 2577 sayılı Kanun'un 6545 sayılı Kanun'un 22. maddesiyle değişik "Temyiz incelemesi üzerine verilecek kararlar" başlıklı 49. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde; temyiz incelemesi sonunda kararda yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmayan maddi hatalar ile düzeltilmesi mümkün eksiklik veya yanlışlıklar varsa Danıştayın kararı düzelterek onayacağı kuralına yer verilmiştir.

Anılan Kanun maddesinin gerekçesinde; temyiz incelemesinde sadece maddi hatalarda değil, aynı zamanda yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen eksiklik ya da yanlışlıkların da düzelterek onama kararı verilmesinin sağlandığı, uygulamada, vekâlet ücretine, yargılama giderlerine ya da faize hükmedilmesinin unutulması ya da bunların yanlış hesaplanması gibi, kararın asli olmayan unsurlarında görülen bir kısım eksiklik ya da yanlışlıklar nedeniyle bozma kararları verildiği, bunun mahkeme tarafından tekrar karara bağlandığı ve yine bu kararlara karşı yeniden kanun yollarına başvurulabilmesi nedeniyle hem zaman hem de emek kaybına neden olunduğunun görüldüğü, bu suretle esasa etkili olmayan konularda Danıştayın kesin karar vermesi sağlanarak uyuşmazlığın hızla sonuçlandırılmasının amaçlandığı hususlarına yer verilmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 31. maddesinin yollamada bulunduğu 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun "Yargılama Giderleri" başlıklı 323. maddesinde, vekille takip edilen davalarda kanun gereğince takdir olunacak vekâlet ücreti yargılama giderleri arasında sayılmıştır.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 164. maddesinin ilk fıkrasında, avukatlık ücretinin avukatın hukukî yardımının karşılığı olan meblağı veya değeri ifade ettiği, son fıkrasında ise dava sonunda, mahkeme kararıyla Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekâlet ücretinin avukata ait olduğu; 168. maddesinin son fıkrasında da, avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan tarifenin esas alınacağı kurala bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden; 18/05/2016 tarihinde yapılan duruşmaya davacı vekili katılmadığı halde, temyize konu Mahkeme kararında, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca duruşmalı davalar için belirlenen 2.075,00-TL vekâlet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Ancak, bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, temyize konu Mahkeme kararının hüküm fıkrasında yer alan "..Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca duruşmalı işler için takdir olunan 2.075,00-TL vekâlet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine..." ibaresinin, "...Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca duruşmasız işler için takdir olunan 1.362,00-TL vekâlet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine..." şeklinde düzeltilmesi gerekmektedir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2. Yukarıda özetlenen gerekçeyle dava konusu işlemin iptaline ilişkin ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının hüküm fıkrasında yer alan "..Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca duruşmalı işler için takdir olunan …-TL vekâlet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine..." ibaresinin, "...Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca duruşmasız işler için takdir olunan 1….-TL vekâlet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine..." şeklinde düzeltilerek ONANMASINA,

3. Temyiz ve karar düzeltme giderlerinin davalı idare üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine, 22/06/2021 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY:

Danıştay dava daireleri ile İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurulları tarafından verilen kararların düzeltme yolu ile yeniden incelenebilmeleri, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun, düzeltilmesi talep edilen kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan 54. maddesinde yazılı sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Daire tarafından, Mahkeme kararının "dava konusu işlemin iptaline" yönelik olarak verilen onama kararı, kanun ve usule uygun olduğundan, bu kısım yönünden davalı idarenin karar düzeltme isteminin reddi; öte yandan, Mahkeme kararında, duruşmaya katılmayan davacı vekili lehine duruşmalı işler için öngörülen avukatlık ücretine hükmedilmesinde usul ve yasaya uygunluk bulunmadığından, Mahkeme kararının "vekâlet ücretine ilişkin hüküm fıkrasına" yönelik verilen onama kararının kaldırılarak, bu kısım yönünden Mahkeme kararının düzeltilerek onanması gerekmektedir.

Bu nedenle, davalı idarenin karar düzeltme isteminin kısmen reddi ile kısmen kabulüne karar verilmesi gerektiği oyuyla; Dairenin onama kararının "tümü" yönünden karar düzeltme isteminin kabulü yolunda verilen çoğunluk kararına katılmıyoruz.

Öne Çıkanlar