Danıştay 12. Dairesi 2021/4048 E. 2021/3307 K.

02-01-2022

Dava konusu istem: Eskişehir Devlet Hastanesi bünyesinde … olarak görev yapmakta iken, 1997 yılında … Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji (4 yıl) bölümünden mezun olan davacı tarafından, Biyoloji bölümünün sağlık çalışanları için üst öğrenim sayılarak ödenen özlük haklarının kesilmesi üzerine söz konusu hakların yeniden tarafına ödenmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün … tarih … sayılı işlemi ile … tarih … sayılı Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü işleminin iptali ile yoksun kaldığı parasal haklarının başvuru tarihinden işletilecek yasal faiziyle birlikte tarafına ödenmesi istenilmektedir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ...İdare Mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 27/11/2019 tarih ve E:2018/8060, K:2019/9222 sayılı bozma kararına uyularak; Danıştay Onbirinci Dairesinin 08/05/2018 tarih ve E:2015/181, K:2018/2278 sayılı kararında belirtildiği üzere, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının … tarih ve … sayılı kararı ile davacının mezun olduğu Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü lisans programının, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için üst öğrenim sayılmamasına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararının iptal edildiği, ilgili mevzuat ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirtilen kararı uyarınca, Eskişehir Devlet Hastanesinde Sağlık Hizmetleri Sınıfında … olarak görev yapan davacının mezun olduğu … Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümünün, Sağlık Hizmetleri Sınıfında çalışanlar için bir üst öğrenim olduğu hususu gözetildiğinde, 1997 yılında … Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji (4 yıl) bölümünden mezun olması üzerine üst öğrenim sayılarak ödenen özlük haklarının kesilmesi üzerine söz konusu hakların yeniden tarafına ödenmesi istemiyle yaptığı 15/02/2012 tarihli başvurunun reddine ilişkin Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün … tarih … sayılı işlemi ile … tarih … sayılı Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşıldığı gerekçesiyle dava konusu işlemlerin iptaline, dava konusu işlemler nedeniyle yoksun kalınan parasal hakların idareye başvurunun yapıldığı 15/02/2012 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davalı idareler tarafından, davacının bitirdiği bölümün çalışanlar için üst öğrenim olmadığının 25/11/2009 tarihli ve 38646 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararında belirlendiği, dava konusu işlemlerin anılan karara göre tesis edildiği, tesis edilen işlemlerin mevzuata ve hukuka uygun olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Davacı tarafından savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ: …

DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesinin dördüncü fıkrasında, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.

Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1.Davalı idarelerin temyiz isteminin reddine,

2.Dava konusu işlemlerin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali,dava konusu işlemler nedeniyle yoksun kalınan parasal hakların idareye başvurunun yapıldığı 15/02/2012 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi yolundaki ...İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,

3.Temyiz giderlerinin istemde bulunanlar üzerinde bırakılmasına,

4.Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

5.2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 31/05/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Öne Çıkanlar