Danıştay 10. Dairesi 2016/15462 E. 2021/4012 K.

20-12-2021

Özeti: Türk Vatandaşlığını kaybettiğinden bahisle davacı hakkında, Türkiye'ye giriş yasağı konulmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada İdare Mahkemesi'nin kararıyla söz konusu işlemin iptaline karar verildiği görülmektedir. Kararın Danıştay Dairesi tarafından onandığı belirtilerek iptal edilen haksız ve hukuka aykırı işlemden ötürü manevi zarara uğradığından bahisle manevi tazminatın idareden yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle açılan dava sonucunda İdare Mahkemesince davanın ilgili kısmının kabulü ile fazlaya ilişkin kısmının reddi yolunda verilen kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun ilgili maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygundur. İleri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiş olup tarafların temyiz isteminin reddi gerekmektedir.

"İçtihat Metni"

İSTEMLERİN KONUSU: Türk Vatandaşlığını kaybettiğinden bahisle davacı hakkında, Türkiye'ye giriş yasağı konulmasına ilişkin … tarih ve … sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada ... İdare Mahkemesi'nin ve … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla söz konusu işlemin iptaline karar verildiği, anılan kararın Danıştay Onuncu Dairesi tarafından 26/02/2014 tarih ve E:… ve K:… sayılı kararıyla onandığı belirtilerek iptal edilen haksız ve hukuka aykırı işlemden ötürü manevi zarara uğradığından bahisle 50.000,00TL manevi tazminatın davalı idareden yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle açılan dava sonucunda; ... İdare Mahkemesince davanın 10.000,00 TL'lik kısmının kabulü ile fazlaya ilişkin kısmının reddi yolunda verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

TEMYİZ EDENLERİN İDDİALARI: Davalı idare tarafından, manevi tazminatın koşullarının oluşmadığı, manevi tazminata faiz uygulanmaması gerektiği; davacı tarafından, İdare Mahkemesi tarafından hükmedilen manevi tazminat miktarının yetersiz olduğu, faizin işlem tarihinden itibaren işletilmesi gerektiği ileri sürülmektedir.

TARAFLARIN SAVUNMASI: Davacı tarafından, davalı idarenin temyiz isteminin reddi gerektiği; davalı idare tarafından, davacının temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ: …

DÜŞÜNCESİ: Temyiz istemlerinin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onuncu Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçelerde ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Tarafların temyiz isteminin reddine,

2. Davanın kısmen kabulü, kısmen reddi yolundaki ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,

3. Dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine,

4. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (on beş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13/09/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Öne Çıkanlar