Danıştay 10. Dairesi 2019/6723 E. 2021/4037 K.

20-12-2021

Özeti: Davacı tarafından, uzun süredir ağzına ekşi su gelmesi ve epigastrik bölgede şişkinlik şikayetiyle başvurduğu Hastanede yapılan ameliyat ve tedavilerde idarenin hizmet kusurunun bulunduğu iddiasıyla maddi ve manevi tazminatın idareye başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir. Davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun ilgili maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygundur. İleri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiş olup davacının temyiz isteminin reddi gerekmektedir.

"İçtihat Metni"

İSTEMİN KONUSU: Davacı tarafından, uzun süredir ağzına acı-ekşi su gelmesi ve epigastrik bölgede şişkinlik şikayetiyle başvurduğu Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde yapılan ameliyat ve tedavilerde davalı idarenin hizmet kusurunun bulunduğu iddiasıyla 2.877,48 TL maddi ve 50.000,00 TL manevi tazminatın davalı idareye başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davada; davanın reddi yolunda verilen ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davacı tarafından, hatalı ve eksik incelemeye dayalı bilirkişi raporu esas alınarak karar verildiği, bilirkişi raporunda yer alan komplikasyon tespitine yeterli değerlendirme yapılmadan varıldığı ileri sürülerek Mahkeme kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Davalı idare tarafından, temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ: …

DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onuncu Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın reddi yolundaki ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,

3. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (on beş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13/09/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Öne Çıkanlar