Danıştay 10. Dairesi 2021/3956 E. 2021/4049 K.

20-12-2021

Özeti: Şirket tarafından, idare ile aralarında düzenlenen hibe sözleşmesinin feshine ilişkin Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Proje Hizmetleri Genel Koordinatörlüğünün işleminin iptali istenilmektedir. Temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararının, davacı vekili avukata elektronik tebligat yoluyla tebliğ edildiği görülmekte olup, şirket tarafından, en geç ilgili tarihe kadar temyiz talebinde bulunulması gerekmektedir. Şirket tarafından vekiline yapılan tebligattan haberdar olmadıkları ileri sürülmek ve temyize konu kararı öğrendikleri beyan edilmek suretiyle düzenlenen temyiz dilekçesinin sonraki tarihte verildiği ve mahkeme kaydına bu tarihte girdiği görüldüğünden otuz günlük süre geçirildikten sonra yapılan temyiz isteminin süre aşımı nedeniyle reddi gerekmektedir.

"İçtihat Metni"

İSTEMİN KONUSU: … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı kararın, temyizen incelenerek bozulması davacı tarafından istenilmektedir.

DAVANIN KONUSU: Davacı şirket tarafından, davalı idare ile aralarında düzenlenen hibe sözleşmesinin feshine ilişkin Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Proje Hizmetleri Genel Koordinatörlüğünün … tarih ve E… sayılı işleminin iptali istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla, davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı kararla, ilk derece mahkemesi kararının usul ve hukuka uygun olduğu, davacı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği belirtilerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca davacı tarafından yapılan istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davacı şirket temsilcisi tarafından, dava konusu fesih işleminin mevzuata aykırı olduğu, bu nedenle davanın reddine karar verilmesinde hukuki isabet bulunmadığı ve temyize konu kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Davalı idare tarafından, yersiz ve hukuki dayanaktan yoksun temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ: …

DÜŞÜNCESİ: Davacının temyiz isteminin süreaşımı nedeniyle reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onuncu Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, işin gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

İLGİLİ MEVZUAT:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun'un 20. maddesiyle değişik 46. maddesinde, Danıştay dava dairelerinin nihai kararları ile bölge idare mahkemelerinin maddede sayma suretiyle belirlenen davalar hakkında verdikleri kararların başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi Danıştayda, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde temyiz edilebileceği; 48. maddesinin 6. fıkrasında, temyizin kanuni süre geçtikten sonra yapılması halinde kararı veren merciin temyiz isteminin reddine karar vereceği; ilgili merciin bu kararlarına karşı, tebliğ tarihini izleyen günden itibaren yedi gün içinde temyiz yoluna başvurulabileceği; aynı maddenin 7. fıkrasında, temyizin kanuni süre içinde yapılmadığının anlaşıldığı hallerde 6. fıkrada sözü edilen kararın, dosyanın gönderildiği Danıştay ilgili dairesi veya kurulunca kesin olarak verileceği hükümlerine yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararının, davacı vekillerinden Av. …'ya 24/11/2020 tarihinde elektronik tebligat yoluyla tebliğ edildiği görülmekte olup, davacı şirket tarafından, en geç 24/12/2020 tarihinde temyiz talebinde bulunulması gerekirken, davacı şirket tarafından vekiline yapılan tebligattan haberdar olmadıkları ileri sürülmek ve 12/04/2021 tarihinde temyize konu kararı öğrendikleri beyan edilmek suretiyle düzenlenen temyiz dilekçesinin 25/04/2021 tarihinde verildiği ve mahkeme kaydına bu tarihte girdiği görüldüğünden, yukarıda anılan maddede belirtilen otuz günlük süre geçirildikten sonra yapılan temyiz isteminin süre aşımı nedeniyle reddi gerekmektedir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1.Davacının temyiz isteminin süre aşımı nedeniyle reddine,

2. Temyiz aşamasında yatırılan posta avansından artan tutarın istemi halinde davacıya iadesine,

3. Dosyanın … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesine,

4. 2577 sayılı Kanun'un 48. maddesinin 7. fıkrası uyarınca kesin olarak, 14/09/2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Öne Çıkanlar