Yetki Belgesi ile Dosyayı Takip Eden Avukatın Cezai Sorumluluğu

28-02-2021

Yargıtay 5. Ceza Dairesi

Esas : 2017/6432

Karar : 2018/224

Tarih : 29/01/2018

Görevi kötüye kullanma suçundan sanıklar ... ve ... haklarında son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına dair ... 12. Ağır Ceza Mahkemesinin 25/04/2017 tarihli ve 2017/118 esas, 2017/114 sayılı kararının;

Dosya kapsamına göre, Avukat ...’ın, alacaklı vekili sıfatıyla ... 6. İcra Müdürlüğünün 2014/10129 sayılı dosyası üzerinden yürüttüğü takip sırasında, 24/12/2015 tarihinden itibaren alacağın tahsiline yönelik hiçbir işlem yapmamak suretiyle müşteki alacaklının mağduriyetine sebebiyet vermek ve talep edilmesine rağmen müştekinin vekalet ücreti ve yargılama gideri olarak ödediği toplam 18.000,00 Türk lirasından 5.000,00 Türk lirasını iade ettiği bakiye tutarı uhdesinde tutmak, keza sanık avukatlar ... ve ...’nın alacaklı müşteki vekilleri sıfatıyla, ... 9. İcra Müdürlüğünün 2016/880 esas sayılı dosyası üzerinden yürüttükleri takip sırasında, 27/10/2016 tarihinden itibaren alacağın tahsiline yönelik hiçbir işlem yapmamak ve talep edilmesine rağmen müştekinin vekalet ücreti ve yargılama gideri olarak ödediği toplam 18.000,00 Türk lirasından 5.000,00 Türk lirasını iade ederek bakiye tutarı uhdelerinde tutmak suretiyle müştekinin mağduriyetine sebebiyet vermek sureti ile görevi kötüye kullanma suçunu işledikleri yönündeki iddialar hususunda mevcut delillerin takdir ve değerlendirilmesinin son soruşturma aşamasında davayı görecek olan mahkemesine ait bulunduğu gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli, 15/11/2017 gün ve 94660652-105-34-7171-2017-Kyb sayılı Kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ile Daireye ihbar ve dava evrakı ile birlikte tevdii kılınmakla gereği düşünüldü:

Sanık ...'nın ... 9. İcra Müdürlüğünün 2016/880 takip sayılı dosyasında yetki belgesine istinaden geçici olarak görev alması karşısında, oluşa, dosya kapsamına ve mevcut delil durumuna göre sanık ... yönünden ... 12. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 25/04/2017 tarihli ve 2017/118 esas, 2017/114 sayılı kararına yönelik kanun yararına bozma isteminin REDDİNE, sanık ... yönünden ise kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname münderecatı yerinde görüldüğünden talebin kabulü ile ... 12. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 25/04/2017 tarihli ve 2017/118 esas, 2017/114 sayılı Kararın CMK'nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozma sebebine nazaran müteakip işlemlerin merciince yapılmasına, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİİNE, 29/01/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Öne Çıkanlar